Privacyverklaring

Mulder Stal en Erf B.V. (hierna: “Mulder Stal en Erf”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Mulder Stal en Erf worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.mulderstalenerf.nl (hierna: “de website”). Mulder Stal en Erf acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Mulder Stal en Erf zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mulder Stal en Erf verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Mulder Stal en Erf.

Van deze grondslag is sprake wanneer u een bestelling bij Mulder Stal en Erf plaatst betreffende de levering van producten.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt Mulder Stal en Erf uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals een door Mulder Stal en Erf aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten en een online betaalprovider voor het afwikkelen van uw online betaling.

 • Een gerechtvaardigd belang van Mulder Stal en Erf.

Van deze grondslag is sprake bij:

 1. het door Mulder Stal en Erf automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door Mulder Stal en Erf ingeschakelde hostingpartij die de exploitatie en het functioneren van de website mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels de website ontvangen persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Mulder Stal en Erf deugdelijk te kunnen laten werken;
 2. het door Mulder Stal en Erf verstrekken van uw persoonsgegevens aan een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Mulder Stal en Erf te kunnen verzorgen;
 3. het gebruik van boekhoud- en administratiesoftware om de boekhouding en administratie van Mulder Stal en Erf te kunnen verzorgen;
 4. het gebruik van de WhatsApp-button op de website om gebruik van de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken;
 5. het gebruik van nieuwsbriefsoftware om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen;
 6. het gebruik van reviewsoftware om uw eventuele review op de website te kunnen openbaren.

De exploitanten van de hierboven bedoelde software slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de betreffende software aan Mulder Stal en Erf te kunnen aanbieden.

Indien u eens een overeenkomst met Mulder Stal en Erf hebt gesloten, mag Mulder Stal en Erf u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn productenaanbod toesturen, e.e.a. mits deze berichten, gelet op uw kennelijke interesses op basis van (een) eerdere overeenkomst, redelijkerwijs relevant voor u kunnen zijn. Dit betreft tevens een gerechtvaardigd belang. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt Mulder Stal en Erf uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

 • Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

 1. u telefonisch, per e-mail of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met Mulder Stal en Erf, of wanneer u op de website een review plaatst of wanneer u zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt, een review schrijft of zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven;
 2. Mulder Stal en Erf uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Mulder Stal en Erf meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Mulder Stal en Erf u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

In het kader van deze wettelijke grondslag verwerkt Mulder Stal en Erf uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

 • Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer Mulder Stal en Erf moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Europese Economische Ruimte

Mulder Stal en Erf slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Mulder Stal en Erf verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Mulder Stal en Erf daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Mulder Stal en Erf er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Mulder Stal en Erf zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Mulder Stal en Erf hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. De personen die onder verantwoordelijkheid van Mulder Stal en Erf vallen, evenals de door Mulder Stal en Erf ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Indien Mulder Stal en Erf de verwerking van uw persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde, zal Mulder Stal en Erf de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten het hanteren van een verwerkersovereenkomst met deze derden om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Mulder Stal en Erf, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Mulder Stal en Erf gebruikt

Mulder Stal en Erf gebruikt functionele en analytische cookies (zoals Google Analytics en Meta Pixel die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Mulder Stal en Erf gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Voorts verzamelt Mulder Stal en Erf middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. 

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Mulder Stal en Erf van cookies gebruik maakt.

Uw rechten

U heeft het recht om Mulder Stal en Erf te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mulder Stal en Erf een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Mulder Stal en Erf verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Mulder Stal en Erf u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mulder Stal en Erf zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Mulder Stal en Erf slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, noodzakelijk is. Mulder Stal en Erf legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mulder Stal en Erf, kunt u contact opnemen met Mulder Stal en Erf. Mulder Stal en Erf helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mulder Stal en Erf of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Mulder Stal en Erf B.V.
Klaas Kloosterweg Oost 143b
7951 LW Staphorst
E-mailadres: info@mulderstalenerf.nl
Telefoonnummer: 0522-700221

Download hier de privacyverklaring