Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Mulder Stal en Erf: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mulder Stal en Erf, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Klaas Kloosterweg Oost 143b, 7951 LW te Staphorst, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87481529.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Mulder Stal en Erf een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Mulder Stal en Erf en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Mulder Stal en Erf zich jegens de Klant heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten, inclusief eventuele montage daarvan.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Mulder Stal en Erf en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Mulder Stal en Erf en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks middels de Webwinkel wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Mulder Stal en Erf geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Mulder Stal en Erf op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Mulder Stal en Erf aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, paardenstallen en andere stal- en erfinrichting-gerelateerde zaken begrepen kunnen zijn.
 8. Webwinkel: www.muldertalenerf.nl.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mulder Stal en Erf, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing. Deze worden door Mulder Stal en Erf in een voorkomend geval uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Mulder Stal en Erf (waaronder zijn offertes en aanbod in de Webwinkel mede begrepen) is vrijblijvend. Mulder Stal en Erf kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Mulder Stal en Erf dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Mulder Stal en Erf, op de eventueel daartoe door Mulder Stal en Erf aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Mulder Stal en Erf, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mulder Stal en Erf uitdrukkelijk en Schriftelijk anders aangeeft. Een bestelling gedaan middels de Webwinkel zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Klant worden bevestigd.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het volgende lid kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk herroepen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. Deze gronden zijn voor het huidige productaanbod van Mulder Stal en Erf niet relevant, maar indien daarvan in toekomstige gevallen toch sprake is, zal de betreffende uitsluitingsgrond uitdrukkelijk in het aanbod bij het betreffende Product worden vermeld.
 3. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Mulder Stal en Erf aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Mulder Stal en Erf. Zo spoedig mogelijk nadat Mulder Stal en Erf in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Mulder Stal en Erf de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de eventuele verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Producten mogen tijdens de bedenktijd van 14 dagen dan ook niet verder in gebruik worden genomen dan nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen.
 5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventuele verpakking aan Mulder Stal en Erf retourneren. De kosten van retournering komen voor rekening van de Consument. Bovendien komt het risico van verlies en beschadiging tijdens het retourtransport voor rekening van de Consument, tenzij Mulder Stal en Erf voor het retourtransport zorgdraagt.
 6. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.
 7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Mulder Stal en Erf is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 8. De Consument maakt aanspraak op terugbetaling van de koopprijs van de te retourneren Producten én de eventueel betaalde verzendkosten, tenzij slechts een gedeelte van de Overeenkomst op Afstand wordt herroepen, in welk geval de verzendkosten niet voor terugbetaling in aanmerking komen. Op het terug te betalen bedrag wordt in mindering gebracht:
 9. de eventuele waardevermindering als bedoeld in het vorige lid;
 10. de redelijke kosten van arbeid verricht in verband met de eventuele montage van de Producten door Mulder Stal en Erf aansluitend op de initiële levering;
 11. de redelijke kosten van arbeid verricht in verband met de eventuele demontage van de Producten door Mulder Stal en Erf in verband met de teruglevering, alsook de redelijke kosten van het retourtransport.
 12. Terugbetaling uit hoofde van lid 8 geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand conform lid 3, mits de Producten door Mulder Stal en Erf zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

De Klant is gehouden om alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Mulder Stal en Erf voorgeschreven wijze, aan Mulder Stal en Erf te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan Mulder Stal en Erf verstrekte informatie. De Klant dient Mulder Stal en Erf voorts alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.

ARTIKEL 6. | LEVERTIJDEN

 1. Mulder Stal en Erf spant zich in de eventueel overeengekomen levertijd na te komen, echter is deze levertijd uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijn.
 2. Het verzuim van Mulder Stal en Erf treedt niet eerder in dan nadat de Klant Mulder Stal en Erf Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Mulder Stal en Erf na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Verzuim van Mulder Stal en Erf biedt de Klant recht op ontbinding van de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | LEVERING

 1. Mulder Stal en Erf behoudt zich het recht voor bestellingen in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 2. Het risico van verlies, beschadiging en waardevermindering van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen. In geval Mulder Stal en Erf aansluitend op de levering de montage verzorgt, gaat vorenbedoelde risico pas over op de Klant op het moment dat de montagewerkzaamheden zijn afgerond. Indien de montage niet aansluitend op de levering plaatsvindt, geldt het bepaalde in de eerste zin van dit lid onverkort.
 3. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Klant kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Mulder Stal en Erf gerechtigd de Producten op kosten van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten.
 4. In het geval dat de Klant afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van Mulder Stal en Erf mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Mulder Stal en Erf is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten, de redelijke kosten voor opslag van de Producten en eventueel andere door de tekortkoming van de Klant ontstane kosten.

ARTIKEL 8. | MONTAGE

Indien de Overeenkomst tevens voorziet in montage van de Producten door Mulder Stal en Erf, treden Partijen in nader overleg omtrent de dag en het tijdstip van uitvoering daarvan. Mulder Stal en Erf bepaalt zelf welke medewerker of medewerkers van Mulder Stal en Erf voor de montage zorgdra(a)g(t)(en).

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Klant dient op het moment van leveren van de Producten dan wel oplevering van de montagewerkzaamheden, althans onmiddellijk daarna, te onderzoeken of het (op)geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt en de Producten vrij zijn van zichtbare of anderszins ten tijde van de levering kenbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent dient de Klant onmiddellijk aan Mulder Stal en Erf mede te delen. In geval de Producten op locatie van Mulder Stal en Erf worden afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en vrij zijn van zichtbare of anderszins kenbare schade of gebreken, als de Producten zonder enig Schriftelijk voorbehoud door of namens de Klant zijn meegenomen.
 2. In geval van ten tijde van de (op)levering voor de Klant redelijkerwijs niet zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dient de Klant daarvan binnen vijf dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan Mulder Stal en Erf.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Mulder Stal en Erf.
 4. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan Mulder Stal en Erf bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 5. Indien een klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, verstrekt Mulder Stal en Erf zes maanden garantie op de geleverde Producten en het eventueel uitgevoerd montagewerk. De garantietermijn vangt aan op de dag van levering van de Producten c.q. oplevering van het montagewerk.
 2. Indien Partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
 3. De garantie uit hoofde van lid 2 is niet van toepassing op:
 4. geleverde Producten die niet nieuw waren op het moment van levering;
 5. Producten waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant. De eventuele kosten die de fabrikant of toeleverancier van Mulder Stal en Erf in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die Mulder Stal en Erf maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Klant.

 • De garantie uit hoofde van lid 2 is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door de Klant of door derden;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door de Klant;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door de Klant gebruikte materialen of hulpmiddelen.
 • In geval van een geldig beroep op garantie uit hoofde van lid 2, zal Mulder Stal en Erf binnen redelijke termijn de keuze maken of hij zorgdraagt voor herstel of vervanging van het (op)geleverde of dat hij de Klant crediteert voor een evenredig deel van de door de Klant betaalde prijs. Indien Mulder Stal en Erf kiest voor herstel of vervanging, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan. De Klant dient Mulder Stal en Erf in alle gevallen hiertoe de gelegenheid te bieden.
 • Producten of onderdelen daarvan die door Mulder Stal en Erf uit hoofde van de garantie als bedoeld in lid 2, worden hersteld of vervangen, dienen voor rekening en risico van de Klant aan Mulder Stal en Erf worden toegezonden. Voorts komen voor rekening van de Klant alle transport- en verzendkosten, de kosten voor demontage en montage, de reis- en verblijfkosten en reisuren.
 • Mulder Stal en Erf is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als bedoeld in lid 2 indien de Klant al zijn (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst is nagekomen.
 • Het bepaalde in lid 3 tot en met 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van de Klant op grond van wanprestatie of welke andere grondslag dan ook.
 • Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel geldt met dien verstande dat een door Mulder Stal en Erf, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Mulder Stal en Erf kunnen doen gelden (conformiteit). In geval de Consument een geldig beroep doet op non-conformiteit, maakt de Consument aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Consument in rekening worden gebracht. Mulder Stal en Erf zal binnen een redelijke tijd zijn medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende.
 • Voor een geldig beroep op garantie of non-conformiteit dient de Klant ter zake tijdig en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 bij Mulder Stal en Erf te klagen.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Mulder Stal en Erf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportbeperkingen, fouten en tekortkomingen van toeleveranciers van Mulder Stal en Erf, epidemieën, pandemieën, personeelstekort, ongevallen in het bedrijf van Mulder Stal en Erf, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Mulder Stal en Erf of derden, waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst door Mulder Stal en Erf niet mogelijk is.
 2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Mulder Stal en Erf bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Mulder Stal en Erf is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Mulder Stal en Erf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Mulder Stal en Erf in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Mulder Stal en Erf gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Mulder Stal en Erf gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Mulder Stal en Erf op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Mulder Stal en Erf dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Mulder Stal en Erf de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door Mulder Stal en Erf is aangegeven, zijn alle door Mulder Stal en Erf vermelde en door de Klant aan Mulder Stal en Erf verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat deze ten aanzien van Consumenten (mede) inclusief btw worden vermeld.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, komen de bezorg- en eventuele montagekosten aanvullend voor rekening van de Klant, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en bezorg- en eventuele montagekosten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant de volledige overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten bij vooruitbetaling verschuldigd, met dien verstande dat Mulder Stal en Erf een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering (en vóór montage) wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Mulder Stal en Erf aangewezen wijze en op het door Mulder Stal en Erf aangegeven moment dan wel binnen de door Mulder Stal en Erf vermelde termijn.
 5. Mulder Stal en Erf is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 6. Betalingen dienen te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde wettelijke handelsrente, de ‘gewone’ wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, met dien verstande dat ter zake niet in het nadeel van Consumenten wordt afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Mulder Stal en Erf kan worden toegerekend.
 2. Mulder Stal en Erf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, vertragingsschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Mocht Mulder Stal en Erf aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Mulder Stal en Erf te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Mulder Stal en Erf hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Mulder Stal en Erf ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Mulder Stal en Erf is beperkt tot nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 10. De aansprakelijkheid van Mulder Stal en Erf strekt ten hoogste tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Mulder Stal en Erf betrekking heeft.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Mulder Stal en Erf bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De Klant vrijwaart Mulder Stal en Erf van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Mulder Stal en Erf toerekenbaar is.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Mulder Stal en Erf geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Mulder Stal en Erf hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Mulder Stal en Erf of de door Mulder Stal en Erf aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Mulder Stal en Erf is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de Producten door Mulder Stal en Erf aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Mulder Stal en Erf is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Mulder Stal en Erf is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Mulder Stal en Erf een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Mulder Stal en Erf Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

  Download hier de Algemene voorwaarden